2021 Annual Action Plan

KİDR EP47 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
Action Process Institutional Indicators
KİDR EP47.1 Kalite Komisyonunun dış paydaşlarla olan etkileşiminin yeterli düzeyde olmaması PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci
Action Step Effect Responsible Units
Kalite Komisyonu çalışmalarına dış paydaşların odak grup görüşmeleri yoluyla katılımının sağlanması 50 KALİTE KOMİSYONU
Kalite Komisyonu çalışmalarına dış paydaşların ortak toplantılar yoluyla katılımının sağlanması 50 KALİTE KOMİSYONU
Action Process Institutional Indicators
KİDR EP47.2 OMÜ’nün alt yapısının ve kaynaklarının uluslararasılaşma politikasına uyumlu olacak şekilde geliştirilmemesi PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci
Action Step Effect Responsible Units
Altyapı olanaklarının uluslararasılaşma hedefi çerçevesinde geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışması 50 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ, TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Kaynak yönetiminin uluslararasılaşma hedefi çerçevesinde geliştirilmesine yönelik fizibilte çalışması 50 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ, TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Action Process Institutional Indicators
KİDR EP47.3 Kalite kültürünü ölçmek ve izlemek için kullanılan yöntemlerin bütünleştirilememiş olması PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci
Action Step Effect Responsible Units
KALEM Yazılımının etkinleştirilmesi 100 BİLGİSAYAR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KİDR EP48 EĞİTİM ÖĞRETİM
Action Process Institutional Indicators
KİDR EP48.4 Akredite olan program sayısının beklenen düzeyde olmaması PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
Action Step Effect Responsible Units
Akredite olmayan birimlerin, akredite olan birimlerden mentörlük eğitimleri alması 40 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
Program öz değerlendirme uygulamasının diğer akademik birimlere yaygınlaştırılması 60 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
Action Process Institutional Indicators
KİDR EP48.5 Program çıktılarına ulaşma düzeyinin etkin bir şekilde izlenemiyor olması PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
Action Step Effect Responsible Units
Program çıktılarına ulaşma durumunu izleyecek ölçme ve değerlendirme sistemin oluşturulması 25 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
Program çıktılarına ulaşma durumunu izleyecek yazılımın geliştirilmesi 25 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
Akademik birimlerde eğitim öğretim ile ilişkili komisyonların faaliyetlerinin etkinleştirilmesi 25 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
Program çıktılarına ulaşma durumunu izleyecek sistemin pilot uygulamasının gerçekleştirilmesi 25 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
Action Process Institutional Indicators
KİDR EP48.6 Öğretim elemanlarının akademik gelişimine katkı sağlayacak teşviklerin yeterli seviyede olmaması PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
Action Step Effect Responsible Units
Öğretim elemanlarının performans değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda eğitim programlarına katılımının teşvik edilmesi 20 SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ, UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Eğiticilerin eğitimi alan personelin ve konu uzmanlarının yardımıyla akademik birimlerde eğiticilerin eğitiminin her yıl düzenli yapılmasının sağlanması 50 SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ, UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Uzaktan eğitim süreçlerini yürütmek üzere öğretim elemanlarının uzaktan eğitmen sertifika programlarına teşvik edilmesi 30 SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ, UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Action Process Institutional Indicators
KİDR EP48.7 Yabancı dilde açılan program sayısının yeterli düzeyde olmaması PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
Action Step Effect Responsible Units
Yabancı dilde lisansüstü programlar hakkında öğretim elemanlarına bilgilendirme yapmak ve teşvik etmek 40 UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Yabancı dil yeterliliğine sahip birbirine yakın alanlarda çalışan öğretim üyelerinin bir araya getirilmesi 30 UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Akademik personelin yabancı dil yetkinliğini artırıcı faaliyetler (eğitim programları, online sertifikasyon v.b.) düzenlemek 30 UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Action Process Institutional Indicators
KİDR EP48.8 Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılımının yeterli düzeyde olmaması PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
Action Step Effect Responsible Units
Topluma hizmet derslerinin sosyal sorumluluk projesine dönüştürülerek yürütülmesinin sağlanması 25 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, GENEL SEKRETERLİK, REKTÖRLÜK
Sosyal sorumluluk projelerinin gerekliliği konusunda öğrencilere yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması 25 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, GENEL SEKRETERLİK, REKTÖRLÜK
Öğrenci topluluklarının sosyal sorumluluk projelerine entegrasyonunun sağlanması 25 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, GENEL SEKRETERLİK, REKTÖRLÜK
Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinin öğretim planlarına kredi olarak yansıtılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması 25 GENEL SEKRETERLİK, REKTÖRLÜK, SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
KİDR EP49 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
Action Process Institutional Indicators
KİDR EP49.9 Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ağlarına katılımın yeterli düzeyde olmaması PP2.1 Bilgi Üretimi Süreci
Action Step Effect Responsible Units
Eğitimler düzenlemek 50 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Katılımı teşvik sistemi kurmak 50 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, GENEL SEKRETERLİK, PROJE YÖNETİM OFİSİ
Action Process Institutional Indicators
KİDR EP49.10 Proje çıktılarını izleyecek ve değerlendirecek bir sistemin olmayışı PP2.1 Bilgi Üretimi Süreci
Action Step Effect Responsible Units
Proje çıktılarını izleyecek bir ölçeğin/yazılımın oluşturulması 100 PROJE YÖNETİM OFİSİ
Action Process Institutional Indicators
KİDR EP49.11 OMÜ’nün TÜBİTAK tarafından yapılan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde yer almıyor olması PP2.1 Bilgi Üretimi Süreci
Action Step Effect Responsible Units
Ekonomik Katkı ve Ticarileşmeyi artırmak 40 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, PROJE YÖNETİM OFİSİ, TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliğini arttırmak 15 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, PROJE YÖNETİM OFİSİ, TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Fikri Mülkiyet Havuzunu Artırmak 20 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, PROJE YÖNETİM OFİSİ, TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
İşbirliği ve Etkileşimi Artırmak 25 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, PROJE YÖNETİM OFİSİ, TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Action Process Institutional Indicators
KİDR EP49.12 Kurumun öncelikli alanlarında sosyal bilimler ve eğitim bilimlerinin yeterince yer almıyor olması PP2.1 Bilgi Üretimi Süreci
Action Step Effect Responsible Units
Sosyal ve Eğitim Bilimlerinin Öncelikli alanlara dahil edilmesi 100 GENEL SEKRETERLİK, PROJE YÖNETİM OFİSİ, REKTÖRLÜK
KİDR EP50 TOPLUMSAL KATKI
Action Process Institutional Indicators
KİDR EP50.13 Toplumsal katkı faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve izlenmesinde bütüncül yaklaşımın tam olarak sağlanamaması PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci
Action Step Effect Responsible Units
Toplumsal katkı faaliyetlerinin sınıflandırılması 50 GENEL SEKRETERLİK, REKTÖRLÜK
Toplumsal Katkı İzleme Yönergesi 50 GENEL SEKRETERLİK, REKTÖRLÜK
Action Process Institutional Indicators
KİDR EP50.14 Toplumsal katkı kaynaklarının yönetimiyle ilgili model geliştirme ihtiyacının olması PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci
Action Step Effect Responsible Units
Toplumsal katkı faaliyetlerini izlemek ve kaynakları yönetmek için OMÜ'ye özgü bir model oluşturulması 100 GENEL SEKRETERLİK, REKTÖRLÜK
Action Process Institutional Indicators
KİDR EP50.16 Ulusal ve uluslararası standartlara uygun Üniversitemiz Enerji Politikası belirlenerek enerjinin etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması PP4.4 Bilişim Süreci
Action Step Effect Responsible Units
Enerji Politikasının hazırlanarak Senato'ya sunulması 50 KALİTE KOMİSYONU
Enerji Yönetim Biriminin aktif çalışmasının sağlanması 50 GENEL SEKRETERLİK, REKTÖRLÜK
KİDR EP51 YÖNETİM SİSTEMİ
Action Process Institutional Indicators
KİDR EP51.15 Bilgi güvenliği ve enerji yönetim sistemine yönelik faaliyetlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmemiş olması PP4.4 Bilişim Süreci
Action Step Effect Responsible Units
Birimler tarafından aydınlatma ve açık rıza metinlerinin hazırlanması 25 Araştırma Merkezleri, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, İdari Birimler
Bilgi Güvenliği Politikalarının güncellenerek Senato'ya sunulması 15 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, KALİTE KOMİSYONU
Birimlerin veri envanterinin oluşturulması 10 Araştırma Merkezleri, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, İdari Birimler
Birimler tarafından yetki tablolarının oluşturulması 25 Araştırma Merkezleri, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, İdari Birimler
KVKK VERBİS sicil kaydının oluşturulması 25 Araştırma Merkezleri, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, İdari Birimler
Action Process Institutional Indicators
KİDR EP51.17 İş analizi güncellemesinin yeterli düzeyde olmaması PP4.3 İnsan Kaynakları Süreci
Action Step Effect Responsible Units
İş analizi sisteminin güncellenmesi 25 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, İdari Birimler, KALİTE KOMİSYONU
İş analizi çalışmalarında Üniversite bütününe yayılması için Personel Daire Başkanlığı ve Genel Sekreterlik bünyesinde pilot iş analizi uygulamasının yapılması 25 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, İdari Birimler, KALİTE KOMİSYONU
Tahakkuk, Satın Alma İşleri, Döner Sermaye İşleri, Taşınır İşleri, Bölüm Sekterleri, Öğrenci İşleri, Yazı işleri alanlarında Fakülte/YO/MYO/Enstitüler tarafından girişleri yapılan verilerde güncelleme yapılması 25 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, İdari Birimler, KALİTE KOMİSYONU
Daire Başkanlıklarının iş analizi veri girişleri için sistemin açılması ve analizlerin tamamlanması 25 Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, İdari Birimler, KALİTE KOMİSYONU
Action Process Institutional Indicators
KİDR EP51.18 İnsan kaynakları politikasının belirlenmemiş olması PP4.3 İnsan Kaynakları Süreci
Action Step Effect Responsible Units
İnsan Kaynakları politikasının oluşturularak Senato'ya sunulması 100 KALİTE KOMİSYONU, PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Action Process Institutional Indicators
KİDR EP51.19 Kurumsal bilgi yönetim sistemlerinin geliştirilememiş olması PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci
Action Step Effect Responsible Units
KALEM Sisteminin güncellenerek kurumsal yönetime uygun hale getirilmesi (mevcut bilgi yönetim sistemiyle devam edilecekse) 50 GENEL SEKRETERLİK, REKTÖRLÜK
Yeni bir bilgi yönetim sistemi alınması (KALEM sistemi kullanılmayacaksa) 50 KALİTE KOMİSYONU