Corporate History and Evaluation of Strategic Plan

Corporate History

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Karadeniz Bölgesi’nin ekonomik, kültürel ve sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmek ve katkı yapmak amacıyla 1975 yılında kurulan köklü bir devlet üniversitesidir. Bölge üniversitesi olarak kurulan ve misyonuna uygun olarak 42 yılı geride bırakan üniversite, bireylerin ve toplumun yararına yenilikler kazandırmak için evrensel değerleri benimseyen, entelektüel titizlikle çalışan ülkemizin en güçlü araştırma ve öğretim kurumlarından biridir. Adını Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma vapuru ile Samsun’a ayak bastığı “19 Mayıs 1919” tarihinden alan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, 20 fakülte, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 5 enstitü, 1 konservatuvar ve 24 uygulama araştırma merkezi bulunmaktadır.

Evaluation of Strategic Plan

Üniversitemiz, 1 Nisan 1975 tarih ve 1873 sayılı kanun ile kurulmuş olup, kuruluş ve görevleri Anayasamızın 130. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3. maddesinin ( c ) , ( d ) bentleri ve 12. maddesinde belirlenmiştir. Kamu yönetiminin en önemli reformlarından biri olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunundaki “stratejik yönetim” anlayışı ile sadece mali yönetimde değil, kamu yönetiminde de esaslı değişiklikler yapılmıştır. Bu bağlamda; kamu kurumlarına orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Dolayısıyla bu yasa ile kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunluluğu doğmuştur. Stratejik planlama, gerçekleştirilmek istenen hedefler ile bu hedeflerin tanımlanması ve nasıl ulaşılacağı hususunda tatbiki planlar ve davranışlar geliştirmeye yönelik bir süreçtir. 2014-2018 dönemini kapsayan ikinci stratejik planımızın hazırlık sürecinde konuya ilişkin üst politika belgeleri ve mevzuat incelenmiş, üniversiteler ve farklı kurumların yürürlükteki planları gözden geçirilerek ülkenin ve bölgenin ihtiyaçlarına geniş bir yelpazeden bakılmıştır. Üniversitemiz; yetiştirdiği bireylerin araştırıcı, çözümleyici, değerlere bağlı, öncü, girişimci birer fert olması, bilimsel araştırmaların nitelik ve yenilikçi özelliğini artırması, paydaşlara üst düzeyde hizmet sunulması misyonunu yüklenmiş bulunmaktadır. Bu misyondan hareketle üniversitemiz eğitim alanını güçlendirmeyi, kurumsal kapasiteyi ve uluslararasılaşmayı geliştirmeyi, dış paydaşlarla işbirliğini güçlendirmeyi amaç edinerek, kamusal hizmet sunumunda yararlananların memnuniyetini, yönetimde etkinlik ve verimliliği sağlamayı ilke edinmiştir. Tüm paydaşların üst düzeyde katılımı sağlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ( SGDB ) koordinatörlüğünde Stratejik Planlama ekibince hazırlanan, beş yıllık geleceği öngören bu plan ile kurumumuzun paydaş, ürün ve hizmetlerine yönelik 4 amaç ve bu amaçlara ilişkin 18 hedef ışığında Üniversitemiz vizyonuna bir adım daha ulaşılması planlanmaktadır.