Task Definition

PP4.2.GT.0012, R0, May 2019

Task Name: ORT-Taşınır Kayıt Yetkilisi

Code: GT12

Critical Task: Yes

Task, Authority and Responsibilities

 • Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek.
 • Taşınır giriş ve çıkış işlemlerini ödeme emri belgesi ekinde muhasebe birimine göndermek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide görevlisine göndermek.
 • Taşınırların yönetimi ile ilgili kurulan Komisyon ve Kurullarda görev almak ve bunlara ilişkin gerekli iş ve işlemleri yapmak.
 • Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları taşınır kontrol yetkilisine bildirmek.
 • Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları taşınır kontrol yetkilisine bildirmek.
 • Dayanıklı taşınırlara sicil numarası vererek kayıt altında tutmak.
 • Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak.
 • Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
 • Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunulmak üzere taşınır kontrol yetkilisine teslim etmek.
 • Ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur. 
 

Power of Attorney

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Diğer taşınır kayıt yetkilisi veya harcama yetkilisinin atayacağı yeni taşınır kayıt yetkilisi

Qualifications

 • Üniversitelerin en az ortaöğretim mezunu olmak.
 • Taşınır Mal Yönetmeliği ile ilgili eğitim almış olmak.