Task Definition

PP4.2.GT.0013, R0, May 2019

Task Name: ORT-Taşınır Kontrol Yetkilisi

Code: GT13

Critical Task: Yes

Task, Authority and Responsibilities

 • Taşınır Mal Yönetim Hesabını hazırlamak ve ilgililere sunmak.
 • Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 • Ambar sayımını ve stok kontrolünü yaptırmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
 • Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yaptırmak.
 • Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
 • Yönetim hesabını hazırlatmak ve harcama yetkilisine sunmak.
 • Depo personeli ve Taşınır kayıt yetkilisinin; ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamasını sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.  

Power of Attorney

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Diğer Birim Yöneticileri

Qualifications

 • En az önlisans programlarından mezun olmak.