Task Definition

PP4.2.GT.0014, R0, May 2019

Task Name: Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Code: GT14

Critical Task: Yes

Task, Authority and Responsibilities

 • Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan görevlerin mevzuata uygun yerine getirmek/getirilmesini sağlamak.
 • Daire Başkanlığının karar alma, sevk ve idare işlemlerini yürütmek.
 • Personelin  koordineli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak.
 • Personelin iş tutumu ve davranışlarını takip etmek ve personel performans değerlendirmesini yapmak. 
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Power of Attorney

Qualifications

 • En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,