Task Definition

PP4.2.GT.0015, R0, May 2019

Task Name: SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birim Yöneticisi

Code: GT15

Critical Task: Yes

Task, Authority and Responsibilities

 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmılmasını koordine etmek.
 • Üniversitemiz iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla, Kurum Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanması ve uygulanması çalışmalarını koordine etmek.
 • Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrolünün yapılmasını sağlamak.
 • Kadro dağılım cetvellerinin kontrolünün yapılmasını sağlamak.
 • Yan ödeme cetvellerinin kontrolünün yapılmasını sağlamak.
 • Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin kontrolünü yapılmasını sağlamak.
 • Yurt dışına Geçici Görevle Görevlendirilenlere Ödenecek Konaklama giderlerinin kontrolünün yapılmasını sağlamak.
 • Kurum içi ve dışı yazışmalar yapmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Power of Attorney

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan:Diğer birim yöneticileri

Qualifications

 • En az lisans mezunu olmak.