Task Definition

PP4.2.GT.0016, R0, May 2019

Task Name: SGDB Bütçe ve Performans Birimi Yöneticisi

Code: GT16

Critical Task: No

Task, Authority and Responsibilities

 • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.
 • Bütçeyi hazırlamasını koordine etmek.
 • Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlanmasını koordine etmek.
 • Bütçe işlemlerini gerçekleştirilmesini ve kayıtlarını tutulmasını koordine etmek.
 • Ödenek gönderme belgesi düzenlemesini sağlamak.
 • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütülmesini sağlamak.
 • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemesini ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamasını sağlamak.
 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek.
 • İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Kurum içi ve dışı yazışmalar yapmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Power of Attorney

 Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan:Diğer birim yöneticileri

Qualifications

 • Lisans mezunu olmak
 • Bütçe çalışmaları konusunda eğitim ve seminerlere katılmış olmak.