Task Definition

PP4.2.GT.0017, R0, May 2019

Task Name: SGDB Bütçe ve Performans Birimi Personeli

Code: GT17

Critical Task: No

Task, Authority and Responsibilities

 • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.
 • Bütçeyi hazırlamak.
 • Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak.
 • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.
 • Ödenek gönderme belgesi düzenlemek.
 • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek.
 • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek.
 • İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemekve değerlendirmek.
 • Kurum içi ve dışı yazışmalar yapmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Power of Attorney

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Bütçe ve performans ofisi personeli

Qualifications

 • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak.