Süreç

PP1.1, R0, Mayıs 2019

Eğitim ve Öğretim Planlama Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: vceyhan@omu.edu.tr
SÜREÇ SORUMLULARI: Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GİRDİLER KAYNAKLAR ÇIKTILAR
 • Rektörlük yazıları (YÖK talep-talimat, ÖSYM, Senato)   
 • İhtiyaç analizleri
 • Bölüm/Program/Anabilim/Ana sanat Dalı teklifleri
 • Fakülte/Yüksekokul/ Enstitü Kurulu Kararları
 • OMÜ İş Takvimi
 • Ofis ortamı
 • Teknolojik Altyapı, donanım ve ofis yazılımları
 • İnsan kaynakları
 • EBYS
 • KAYSİS ve yasal mevzuat
 • Otomasyon sistemleri
 • Stratejik plan    
 • Yeni Program açılmasına ilişkin teklif dosyası
 • Yeni personel talep yazısı
 • Personel görevlendirme talep yazısı
 • Fiziki altyapının düzenlenmesine ilişkin talep yazıları
 • Başvuru ve kabul koşulları
 • Ders bilgi paketi
 • Müfredat oluşturma veya güncelleme teklif yazısı
 • Kontenjan talep yazısı
 • Raporlamalar
 

Faaliyetler

Kod Faaliyet Sorumlu Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
F1.1.1 Yeni eğitim programı planlanması Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı
Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu
Öğretim Elemanı
OMÜ MEYOK YÖNERGESİ
EBYS
Göster
F1.1.2 Program tanımının yapılması Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı
Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu
Öğretim Elemanı
OMÜ EĞİTİM KOMİSYONU YÖNERGESİ
Göster
F1.1.3 Müfredat oluşturulması Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı
Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu
Öğretim Elemanı
OMÜ EĞİTİM KOMİSYONU YÖNERGESİ
Göster
F1.1.4 Program açma dosyasının hazırlanması ve dekanlığa/müdürlüğe gönderilmesi Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı
Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu
Öğretim Elemanı
OMÜ EĞİTİM KOMİSYONU YÖNERGESİ
Göster
F1.1.5 Program açma dosyalarının fakülte/enstitü kurulunda değerlendirilmesi Enstitü Kurulu
Fakülte Kurulu
OMÜ EĞİTİM KOMİSYONU YÖNERGESİ
Göster
F1.1.6 Program açma kararının değerlendirilmek üzere rektörlüğe gönderilmesi Dekan
Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü
Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Sekreteri
OMÜ EĞİTİM KOMİSYONU YÖNERGESİ
OMÜ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEMİ KULLANMA USUL VE ESASLARI
Göster
F1.1.7 Program açma dosyasının eğitim komisyonunda görüşülmesi Eğitim Komisyonu
OMÜ EĞİTİM KOMİSYONU YÖNERGESİ
Göster
F1.1.8 Program açma dosyasının senato onayına sunulması Kurul/Komisyonlar Sekreterya Personeli
Öğrenci İşleri Daire Başkanı
OMÜ EĞİTİM KOMİSYONU YÖNERGESİ
OMÜ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEMİ KULLANMA USUL VE ESASLARI
Göster
F1.1.9 Program açma dosyalarına ilişkin senato kararının yazılması Kurul/Komisyonlar Sekreterya Personeli
OMÜ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEMİ KULLANMA USUL VE ESASLARI
Göster
F1.1.10 Program açma başvurusunun YÖK’e gönderilmesi GEN Yazı İşleri Birimi Yöneticisi
ORT-Yazı İşleri Personeli
OMÜ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEMİ KULLANMA USUL VE ESASLARI
Göster
F1.1.11 Programlara ilişkin istatistiki bilgilerin takibi ve düzenlenmesi ORT-Kalite Elçisi
Göster
F1.1.12 Uygun olmayan ürün/hizmetlerle ilgili iş ve işlemler Dekan
Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü
Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Sekreteri
OMÜ DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ
OMÜ UYGUN OLMAYAN ÜRÜN VE HİZMET PROSEDÜRÜ
Göster
F1.1.13 Düzeltici/iyileştirici faaliyetler Dekan
Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü
Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Sekreteri
OMÜ DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ
Göster

İzleme Kriterleri

Kod İzleme Kriteri İzleme Sıklığı İlgili Birimler Gerçekleşen Değer
İK1.1.4.1 Enstitü/Fakülte Kurulu tarafından uygun görülmeyen program açma başvurusu sayısı 12 3 Hedefler
İK1.1.7.1 Olgunlaşmamış dosya sebebiyle eğitim komisyonu tarafından birimlere geri gönderilen program açma başvurusu sayısı 12 8 Hedefler
İK1.1.7.2 Öğretim elemanı yetersizliği sebebiyle eğitim komisyonu tarafından reddedilen program açma başvurusu sayısı 12 2 Hedefler
İK1.1.7.3 Fiziki altyapı yetersizliği sebebiyle eğitim komisyonu tarafından reddedilen program açma başvurusu sayısı 12 0 Hedefler
İK1.1.10.1 YÖK’e zamanında gönderilemeyen uygun program açma başvurusu sayısı 12 2 Hedefler
İK1.1.10.2 Açılması YÖK tarafından kabul edilmeyen program açma başvurusu sayısı 12 3 Hedefler
İK1.1.11.1 Mesleki yeterlilik koşullarını sağlayan program sayısı 12 41 Hedefler
İK1.1.11.2 Doluluk oranı %50’nin altında program sayısı 12 29 Hedefler
İK1.1.11.3 Bilgi paketi tamamlanmış program sayısı 12 77 Hedefler
İK1.1.11.4 Müfredatı güncellenen program sayısı 12 26 Hedefler