Süreç

PP2.1, R0, Mayıs 2019

Bilgi Üretimi Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: vceyhan@omu.edu.tr
SÜREÇ SORUMLULARI: Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Araştırma Merkezleri
YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GİRDİLER KAYNAKLAR ÇIKTILAR
 • Öğretim üyelerince yapılan proje başvuruları
 • Kurum/kuruluşlardan gelen resmi yazışmaları (bilgi, veri, görevlendirme talepleri, anket vb.)
 • Üniversite dışından gelen proje teklifleri
 •      Akademi birimlerden gelen resmi yazışmalar (görevlendirme vb.) 
 •      OMÜ İş Takvimi
 • Ofis ortamı
 • Bilgisayar ve benzeri teknik altyapı
 • İnsan kaynağı
 • EBYS
 • KAYSİS
 • TÜBİTAK panel sistemi ve kriterleri
 • BAP otomasyon sistemi
 • TÜBİTAK Transfer Takip Sistemi
 • İlgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan sağlanan bütçe ve fonlar
 • TÜBİTAK UBYT dergi listesi
 • Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (MYS)
 • Ara raporlar
 • Proje kesin raporu
 • BAP komisyonu proje kabul raporu
 • BAP komisyonu proje izleme raporları
 • Proje istatistikleri
 • Duyurular 

Faaliyetler

Kod Faaliyet Sorumlu Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
F2.1.1 Bilgilendirme ve Duyuru İşlemleri Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı
Dekan
Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Sekreteri
Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü
Proje Yönetim Ofisi Başkanı
PYO BAP Destek Programları Ofisi Personeli
PYO BAP İşlemleri Ofisi Personeli
PYO Dış Kaynaklı Projeler Ofisi Personeli
PYO Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi
PYO TTO İlişkiler Ofisi Personeli
OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ
OMÜ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ
Göster
F2.1.2 Ar-Ge Alt Yapısı İşlemleri Proje Yönetim Ofisi Başkanı
PYO BAP İşlemleri Ofisi Personeli
PYO Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi
Rektör
Rektör Yardımcısı
OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ
OMÜ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ
Göster
F2.1.3 Araştırmada Öncelikli Alanların Belirlenmesi
Göster
F2.1.4 Araştırmacı Yetkinliğinin Artırılması İşlemleri Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu
Enstitü Yönetim Kurulu
Fakülte Yönetim Kurulu
Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu
Proje Yönetim Ofisi Başkanı
PYO BAP Destek Programları Ofisi Personeli
PYO BAP İşlemleri Ofisi Personeli
PYO Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi
Rektör
Rektör Yardımcısı
Yüksekokul Yönetim Kurulu
OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ
OMÜ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ
Göster
F2.1.5 İç Kaynaklı Proje (BAP) İşlemleri PYO BAP İşlemleri Ofisi Personeli
BAP Proje Yürütücüsü
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu
Proje Değerlendirme Komisyonu
Proje Yönetim Ofisi Başkanı
PYO Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi
Rektör
Rektör Yardımcısı
OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ
OMÜ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ
Göster
F2.1.6 Ulusal Dış Kaynaklı Proje İşlemleri (Ar-Ge Projeleri, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Kontratlı Projeler, Farkındalık Projeleri) Proje Yönetim Ofisi Başkanı
PYO Dış Kaynaklı Projeler Ofisi Personeli
PYO Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi
PYO TTO İlişkiler Ofisi Personeli
Rektör
Rektör Yardımcısı
Göster
F2.1.7 Uluslararası Dış Kaynaklı Proje İşlemleri Proje Yönetim Ofisi Başkanı
PYO Dış Kaynaklı Projeler Ofisi Personeli
PYO Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi
PYO TTO İlişkiler Ofisi Personeli
Rektör
Rektör Yardımcısı
Göster
F2.1.8 Proje Çıktılarının İzlenmesi Proje Yönetim Ofisi Başkanı
PYO BAP İşlemleri Ofisi Personeli
PYO Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi
Göster
F2.1.9 Araştırmaların Görünürlüğünün Sağlanması İşlemleri Proje Yönetim Ofisi Başkanı
PYO BAP İşlemleri Ofisi Personeli
PYO Dış Kaynaklı Projeler Ofisi Personeli
PYO Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi
Göster
F2.1.10 Projelerin Toplumsal Katkısının Ölçülmesi
Göster
F2.1.11 Telif Haklarını Koruma İşlemleri
Göster
F2.1.12 Uygun olmayan ürün/hizmet ile ilgili iş ve islemler Dekan
Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Sekreteri
Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü
OMÜ UYGUN OLMAYAN ÜRÜN VE HİZMET PROSEDÜRÜ
PP.5.2.FR.0033-Düzeltme Formu
Göster
F2.1.13 Duzeltici/iyileştirici faaliyetler Dekan
Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü
Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Sekreteri
OMÜ DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ
PP.5.2.FR.0031-Düzeltici Faaliyet Formu
Göster
F2.1.14 AR-GE Altyapıları Kalite Geliştirme İşlemleri KİTAM Birim Sorumlusu
KİTAM Kalite Yönetim Birim Sorumlusu
KALEM
Göster

İzleme Kriterleri

Kod İzleme Kriteri İzleme Sıklığı İlgili Birimler Gerçekleşen Değer
İK2.1.1.1 Zamanında değerlendirilmeyen başvuru sayısı 12 6 Hedefler
İK2.1.1.2 Zamanında sonuçlandırılmayan proje sayısı 12 4 Hedefler
İK2.1.1.3 Bilimsel değerlendirmeye alınmadan usulden reddedilen proje başvurusu sayı 12 9 Hedefler
İK2.1.2.2 BAP projelerinde kabul edilme oranı 12 0.87 Hedefler
İK2.1.4.1 BAP projelerine tahsis edilip kullanılmayan bütçe oranı 12 0.23 Hedefler
İK2.1.9.1 Sözleşme yükümlülüğünü yerine getirmeyen yürütücü sayısı 12 6 Hedefler
İK2.1.9.2 Süre uzatma istenen proje sayısı 12 54 Hedefler
İK2.1.10.1 OMÜ projeleri toplumsal katkı puanı 12 32.36 Hedefler