Süreç

PP5.1, R0, Mayıs 2019

Kurumsal Yönetim Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: vceyhan@omu.edu.tr
SÜREÇ SORUMLULARI: GENEL SEKRETERLİK, İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI, KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GİRDİLER KAYNAKLAR ÇIKTILAR
 • Üniversitemiz birimlerinden Senato ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunulan yazılar
 • Yükseköğretime ilişkin üst yönetimin belirleyeceği konular
 • OMÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Başvuruları
 • OMÜ İş Etik Kurulu Başvuruları
 • OMÜ Disiplin Kuruluna İtiraz Başvuruları
 • Üniversitemiz birimlerinden Mevzuat Komisyonuna sunulan yazılar
 • Yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirme talepleri
 • Görüş ve Öneri Yazıları
 • Bireysel müracaat ve talepler
 • Kurum içi ve kurum dışından gelen yazılar
 • E-Posta yoluyla gelen talepler
 • Yetkilendirmeler
 • Havale işlemleri
 • EBYS Kullanıcı Desteği
 • OMÜ İç Denetim Yönergesi
 • İç Denetim Programı
 • Program dışı görevlendirmeler
 • OMU İç Kontrol Sistemi Eylem Planı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının kararları
 • Birim Risk Değerlendirmesi
 • İşyeri Kontrol Listesi
 • Acil Durum Planı
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
 • İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Çalışan Temsilcisi Görevlendirme Yazıları
 • Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmet Talep Yazısı
 • İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formu
 • Çalışanların Sağlık Tetkik Sonuçları
 • OMÜ İş Takvimi
 • Ofis Ortamı
 • Teknolojik Altyapı, Donanım ve Ofis  Yazılımları
 • İnsan Kaynağı
 • EBYS
 • KAYSİS
 • Yasal Mevzuat
 • Fiziki Mekân/Toplantı Salonları
 • Web Sayfası
 • E-İmza
 • Zimmet Defteri
 • Kep (Kayıtlı Elektronik Posta)
 • Kararlar veritabanı
 • EBYS Yardım Dokümanları
 • Kamu İç Denetim Yazılımı
 • KİOS yazılımı
 • İSG-KATİP Sistemi
 • OMÜ SUVAM Nucleus Sistemi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu E-SGK Sistemi
 • Kurul/ Komisyon Kararları
 • Kurum içi ve Kurum dışına giden yazılar
 • Kayıt Edilen Evrak
 • Üretilen Belge
 • Arşivlenen Belge
 • Yönetilen Doküman
 • Zimmetlenmiş Evrak
 • Yetkilendirilen personel
 • EBYS eğitimi
 • Eğitime Katılan Personel
 • Havale edilen evrak
 • İç Denetim Raporu
 • İç Denetim Faaliyet Raporu
 • İzleme Sonuçları Raporu
 • Dönemsel Gözden Geçirme Raporu
 • İnceleme Raporları
 • İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının kararları
 • Birim Risk Değerlendirme Raporu
 • Acil Durum Planı
 • Tahliye Planı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Tutanağı
 • Tatbikat tutanağı
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu
 • OSGB ve Birim Arasında Hizmet Sözleşmesi
 • İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formu
 • CD
 • Evrak
 • Takvim
 • Ajanda
 • Afiş
 • Dergi
 • Kitap-Kitapçık
 • Broşür
 • Etiket
 • Davetiye
 • Stiker
 • Web Slider
 • Sertifika
 • Katılım Belgesi
 • Fidan Sertifikası
 • Teşekkür Belgesi
 • Haber
 • Fotoğraf
 • Video
 • DVD
 • Gazete 
 • Web Haber
 • Basın Açıklaması
 • Promosyon Malzemeleri

Faaliyetler

Kod Faaliyet Sorumlu Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
F5.1.0 Basın Yayın Faaliyeti Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Ofisi Personeli
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Ofisi Sorumlusu
Kurumsal İletişim Birimi Yöneticisi
Grafik Tasarım Personeli
OMÜ ETİK İLKELERİ VE İŞ ETİK KURULU YÖNERGESİ
OMÜ MEVZUAT KOMİSYONU YÖNERGESİ
OMÜ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU YÖNERGESİ
Göster
F5.1.1 Kurul Komisyon Sekretarya İşlemleri Kurul/Komisyonlar Sekreterya Personeli
GEN Yazı İşleri Birimi Yöneticisi
ORT-Sekreter
Göster
F5.1.2 Yazı İşleri ve Evrak Yönetimi GEN Yazı İşleri Birimi Yöneticisi
Evrak Kayıt Ofisi Personeli
Evrak Yönetimi Birimi Yöneticisi
İç Yazışma Ofisi Personeli
ORT-Yazı İşleri Personeli
ORT-EBYS Kullanıcısı
Göster
F5.1.3 EBYS Yönetimi Faaliyeti EBYS Yönetimi Ofisi Personeli
Evrak Yönetimi Birimi Yöneticisi
ORT-EBYS Kullanıcısı
Göster
F5.1.4 Arşiv Yönetimi Faaliyeti Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
KDDB Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
ORT-Birim Arşiv Personeli
Kurum Arşiv Personeli
ORT-EBYS Kullanıcısı
ORT-Yazı İşleri Personeli
OMÜ DOKÜMAN KONTROLÜ VE KAYIT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
Göster
F5.1.5 Bilgi Edinme Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Bilgi Edinme Ofisi Personeli
Kurumsal İletişim Birimi Yöneticisi
Göster
F5.1.6 İç Denetim Faaliyeti İç Denetçi
İç Denetim Birimi Başkanı
Rektör
OMÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ
İÇDEN Kamu İç Denetim Yazılımı
Göster
F5.1.7 İç Kontrol Sistemi Yönetimi Faaliyeti İç Kontrol Ofis Personeli
SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birim Yöneticisi
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu
Göster
F5.1.8 İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları ve Koordinasyonu (Birimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Alınması, Birim Çalışanlarının Sağlık Gözetimlerinin Yapılması, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi Yapılması,Birimlere İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin Görevlendirilmesi) Birim İSG Çalışan Temsilcisi
Birim İSG Personeli
Birim İSG Sorumlusu
İş Güvenliği Uzmanı
Birim İSG Yöneticisi
İşyeri Hekimi
Rektör Yardımcısı
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ofis Sorumlusu
Rektör
OMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI YÖNERGESİ
Göster

İzleme Kriterleri

Kod İzleme Kriteri İzleme Sıklığı İlgili Birimler Gerçekleşen Değer
İK5.1.1.1 Kurul Komisyon üyeleri ile iletişimde yaşanılan aksaklık sayısı (yıllık) 12 1 Hedefler
İK5.1.1.2 Kurul Komisyonda doküman eksikliği nedeniyle karara bağlanamayan gündem sayısı (yıllık) 12 0 Hedefler
İK5.1.1.3 Kurul Komisyon gündeminde yer alması gereken ancak her hangi bir nedenle yer almayan gündem sayısı (yıllık) 12 0 Hedefler
İK5.1.2.1 Gereği zamanında yapılmamış evrak sayısı (yıllık) 12 2 Hedefler
İK5.1.2.2 Üst yazı veya eklerinde hata olması nedeniyle iade/iptal edilen evrak sayısı (yıllık) 12 481 Hedefler
İK5.1.2.3 Gönderilemeyen KEP (Kayıtlı elektronik posta) sayısı 12 0 Hedefler
İK5.1.2.4 Havale edilemeyen belge sayısı 12 0 Hedefler
İK5.1.3.1 EBYS yetkilendirmesi yapılmayan personel sayısı 12 0 Hedefler
İK5.1.3.2 Sisteme eklenemeyen form sayısı 12 0 Hedefler
İK5.1.3.3 Temin edilemeyen elektronik imza sayısı 12 0 Hedefler
İK5.1.6.1 İç Denetim Programının Gerçekleşme Oranı 12 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 0.75 Hedefler
İK5.1.6.6 Bulgu konusu öneriye katılma oranı 12 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 0.89 Hedefler
İK5.1.6.8 Tamamlanmak suretiyle kapatılan bulgu oranı 12 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 0.7 Hedefler
İK5.1.7.1 Kontrol Ortamı Puanı 12 0 Hedefler
İK5.1.7.2 Risk Değerlendirme Puanı 12 0 Hedefler
İK5.1.7.3 Kontrol Faaliyetleri Puanı 12 0 Hedefler
İK5.1.7.4 Bilgi ve İletişim Puanı 12 0 Hedefler
İK5.1.7.5 İzleme Puanı 12 0 Hedefler
İK5.1.8.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulunun düzenli toplanma sayısı 12 3 Hedefler
İK5.1.8.2 İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri Yerine Getirilmiş Birim Sayısı 12 18 Hedefler
İK5.1.8.3 İş Güvenliği Uzmanı İhtiyacı Karşılanmış Birim Sayısı 12 0 Hedefler
İK5.1.8.4 İşyeri Hekimi İhtiyacı Karşılanmış Birim Sayısı 12 0 Hedefler
İK5.1.8.5 Risk Değerlendirmesi tamamlanmış birim sayısı 12 3 Hedefler
İK5.1.8.6 Acil Durum Planı hazırlanmış birim sayısı 12 3 Hedefler
İK5.1.8.7 Acil Durum Planı çerçevesinde Acil Durum Tatbikatı yapmış birim sayısı 12 3 Hedefler
İK5.1.8.8 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Verilmiş Birim Sayısı 12 18 Hedefler
İK5.1.8.9 Yasal Süresi İçerisinde Bildirilmeyen İş Kazası oranı 12 0 Hedefler
İK5.1.8.10 Tüm çalışanlarının İşe Giriş ve Periyodik Muayeneleri tamamlanmış olan birim sayısı 12 18 Hedefler