Süreç

PP5.4, R1, Aralık 2019

Hukuk Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: vceyhan@omu.edu.tr
SÜREÇ SORUMLULARI: HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GİRDİLER KAYNAKLAR ÇIKTILAR
 • Birimler Arası Yazışma
 • İdare Mahkemesince Üniversitemize Tebliğ Edilen Dava Dilekçesi
 • Davacı Tarafın İstinaf Başvurusu
 • Davacı Tarafın Temyiz Başvurusu
 • Davacı Tarafın Karar Düzeltme Başvurusu
 • İlgili Birimlerin Dava Açılması/İcra Takibine Başlanılması Hususunda Aldıkları Rektörlük Oluru
 • Adli Yargı Mercilerince Üniversitemize Tebliğ Edilen Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü Tebliğ Mazbatası
 • Mahkeme İlamı
 • Üniversitemiz aleyhine tebliğ edilen ilamlı/ilamsız icra takiplerine ilişkin ödeme emri
 • İhbar/Şikayet Dilekçeleri
 • Cumhuriyet Savcılığı Görevsizlik Karları
 • Disiplin Soruşturma Raporu
 • OMÜ İş Takvimi
 • Ofis Ortamı
 • Teknolojik Altyapı, Donanım ve Ofis  Yazılımları
 • İnsan Kaynağı
 • EBYS
 • KAYSİS
 • Yasal Mevzuat
 • EKAP Elektronik Kamu Alımları Platformu
 • Hukuk ve İcra Yazılım Programları
 • UYAP
 • İcra Pro
 • Sinerji Hukuk Yazılım Programı
 • Kazancı Hukuk Yazılım Programı
 • Hukuki Mütalaa
 • İdare Mahkemesince Verilen Kararı
 • İstinaf Kararı
 • Temyiz Kararı
 • Nihai Karar
 • Adli Yargı Mercileri Tarafından Verilen Karar
 • Tahsilat Makbuzu
 • Ödeme Evrakı
 • Fezleke
 • Lüzum-u Muhakeme Kararı
 • Men-i Muhakeme Kararı

Faaliyetler

Kod Faaliyet Sorumlu Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
F5.4.1 Hukuki Mütalaa Verilmesi Avukat
HM Hukuk İşleri Ofisi Personeli
Hukuk Müşaviri
OMÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE
Göster
F5.4.2 İdari yargıda Üniversitemizin taraf olduğu davaların takibi faaliyeti Avukat
HM Hukuk İşleri Ofisi Personeli
Hukuk Müşaviri
OMÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE
Göster
F5.4.3 Adli yargıda Üniversitemizin taraf olduğu davaların takibi faaliyeti Avukat
HM Hukuk İşleri Ofisi Personeli
Hukuk Müşaviri
OMÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE
Göster
F5.4.4 Üniversite Tarafından Başlatılan İcra Takiplerinin Takibi Faaliyeti -İlamlı -İlamsız Avukat
HM Hukuk İşleri Ofisi Personeli
Hukuk Müşaviri
HM İcra Ofisi Personeli
OMÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE
Göster
F5.4.5 Üniversite Aleyhine Başlatılan İcra Takiplerinin Takibi Faaliyeti Avukat
HM Hukuk İşleri Ofisi Personeli
Hukuk Müşaviri
HM İcra Ofisi Personeli
OMÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE
Göster
F5.4.6 Akademik/İdari Personel Ceza Soruşturması İşlemleri Faaliyeti Hukuk Müşaviri
HM Soruşturma Ofisi Personeli
Göster
F5.4.7 Akademik/idari Personel ve Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemleri Takibi Faaliyeti Hukuk Müşaviri
HM Soruşturma Ofisi Personeli
Göster

İzleme Kriterleri

Kod İzleme Kriteri İzleme Sıklığı İlgili Birimler Gerçekleşen Değer
İK5.4.1.1 Birimlerden talep edilen hukuki mütalaaların makul süre içerisinde cevaplandırılması 12 17 Hedefler
İK5.4.2.1 İdari yargıda Üniversitemizin taraf olduğu davaların Üniversitemiz lehine sonuçlanma oranı 12 75.5 Hedefler
İK5.4.2.2 İdari yargıda Üniversitemizin taraf olduğu davaların Üniversitemiz aleyhine sonuçlanma oranı 12 30.2 Hedefler
İK5.4.3.1 Adli yargıda Üniversitemizin taraf olduğu davaların Üniversitemiz lehine sonuçlanma oranı 12 63 Hedefler
İK5.4.3.2 Adli yargıda Üniversitemizin taraf olduğu davaların Üniversitemiz aleyhine sonuçlanma oranı 12 63 Hedefler
İK5.4.4.1 Üniversitemiz tarafından takibe konulan hak ya da alacağın tahsilat oranı 12 0.09 Hedefler
İK5.4.6.1 Üniversite Ceza Kurulunca verilen kararların Danıştay ilgili dairesince onanma/bozulma oranı 12 0.33 Hedefler
İK5.4.7.1 Üniversite tarafından verilen disiplin cezalarının İdari Yargı Mercilerince onanma/bozulma oranı 12 0 Hedefler