Süreç

PP4.2, R0, Mayıs 2019

Mali İşler Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: vceyhan@omu.edu.tr
SÜREÇ SORUMLULARI: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GİRDİLER KAYNAKLAR ÇIKTILAR
 • Ön mali kontrole tabi işleme ilişkin gelen yazı
 • Stratejik Plan
 • Performans Programı
 • Bütçe Çağrısı (Cari-Yatırım)
 • Harcama Birimleri Cari ve Yatırım Bütçe Teklifleri
 • Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
 • Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı
 • Yılı Yatırım Programı
 • Ödenek Talep Formu
 • Bütçe ve Muhasebe Verileri
 • Banka Ekstresi
 • Ödeme Emri Belgesi
 • Taşınır İşlem Fişi
 • Muhasebe İşlem Fişi
 • Gelen yazı
 • Mali konularla ilgili görüş talep yazısı 
 • OMÜ İş Takvimi
 
 • Ofis Ortamı
 • Teknolojik Altyapı, Donanım ve Ofis Yazılımları
 • İnsan Kaynağı
 • EBYS
 • KAYSİS-Yasal (Meri) Mevzuat
 • Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi
 • KA-YA Sistemi
 • E-Bütçe Sistemi
 • DMİS
 
 
 • Ön mali kontrol sonucuna göre düzenlenen yazılı görüş
 • OMÜ Cari ve Yatırım Bütçe teklifleri
 • OMÜ Özel Bütçe Kanun Tasarısı
 • Ödenek Gönderme Belgesi
 • Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu
 • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
 • Gönderme Emri
 • Giden Yazı
 • Kesin Hesap Kanun Tasarısı
 • Mali konularda verilen görüş yazısı
 

Faaliyetler

Kod Faaliyet Sorumlu Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
F4.2.1 Ön Mali Kontrol İşlemleri ORT-Harcama Yetkilisi
Rektör
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birim Yöneticisi
OMÜ ÖN MALİ KONTROL USUL VE ESASLARI
Göster
F4.2.2 Bütçe İşlemleri ORT-Harcama Yetkilisi
Rektör
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
SGDB Bütçe ve Performans Birimi Personeli
SGDB Bütçe ve Performans Birimi Yöneticisi
SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi Sorumlusu
SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi Yöneticisi
SGBD Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Ofis Personeli
ORT Bütçe Ofisi Personeli
Göster
F4.2.3 Muhasebe İşlemleri ORT-Harcama Yetkilisi
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
ORT-Gerçekleştirme Görevlisi
SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi Sorumlusu
SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi Yöneticisi
SGBD Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Ofis Personeli
Göster
F4.2.4 Mali Danışmanlık işlemleri ORT-Harcama Yetkilisi
Rektör
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
SGDB Mali Hizmetler Uzmanı
SGDB Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
Göster

İzleme Kriterleri

Kod İzleme Kriteri İzleme Sıklığı İlgili Birimler Gerçekleşen Değer
İK4.2.1.1 Ön mali kontrole gelen işlem sayısı 12 464 Hedefler
İK4.2.1.2 Uygun görüş verilen işlem sayısı 12 599 Hedefler
İK4.2.1.3 Uygun görüş verilmeyen işlem sayısı 12 0 Hedefler
İK4.2.1.4 Uygun görüş verilmediği halde devam eden işlem sayısı 12 0 Hedefler
İK4.2.1.5 Süresinde gerçekleştirilmeyen ön mali kontrol sayısı 12 0 Hedefler
İK4.2.2.1 Bütçe teklifi yapacak olan harcama birimi sayısı 12 51 Hedefler
İK4.2.2.2 Bütçe teklifi yapmayan harcama birimi sayısı 12 1 Hedefler
İK4.2.2.3 Birimler itibariyle yıl sonunda harcanmayan ödenek tutarı 12 22817871.13 Hedefler
İK4.2.2.4 Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmada yıl sonunda tenkis edilen ödenek tutarı 12 0 Hedefler
İK4.2.2.5 Stratejik amaç düzeyinde performans göstergesi gerçekleşme yüzdesi 12 0 Hedefler
İK4.2.2.6 Performans programında yer alan faaliyet maliyetlerinin yılı bütçesine oranı 12 0.87 Hedefler
İK4.2.3.1 Muhasebe hesaplarına ilişkin gelen iç denetim bulgu sayısı 12 0 Hedefler
İK4.2.3.2 Muhasebe hesaplarına ilişkin gelen dış denetim bulgu sayısı 12 1 Hedefler
İK4.2.4.1 Mali konularda talep edilen yazılı görüş sayısı 12 1 Hedefler
İK4.2.4.2 Mali konularda verilen yazılı görüş sayısı 12 9 Hedefler