GZFT (SWOT) Analizi

GZFT (SWOT) Analizi

Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri
 • Karadeniz Bölgesinin en büyük sağlık araştırma ve uygulama merkezlerine sahip olunması 
 • Uluslararası öğrenci sayısının Türkiye ortalamasının üstünde olması
 • Araştırma ve eğitim alt yapısı güçlü, barınma, beslenme, kültürel ve sosyal imkânları geniş doğal, huzurlu ve güvenli kampüslerin varlığı  
 • Güçlü bir uzaktan eğitim sisteminin olması
 • Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile güçlü işbirliklerinin varlığı  
 • Eğitim programlarının çeşitliliği
 • Üniversitemizde aktif TEKNOPARK’ın bulunması
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde disiplinler arası proje yapabilecek yeterli öğretim elemanının olması
 • Yöneticilerin ulaşılabilir olması
 • Karar alma mekanizmalarında çoksesliliği destekleyen demokratik yönetim anlayışı
 • Üniversite dış paydaş iletişimini sağlayan danışma kurulunun aktif ve etkin olması
 • Bilgi yönetim sisteminin etkin olarak çalışmaması
 • Mezunlarla olan iletişimin zayıflığı
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde tescil, marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısının az olması
 • Üniversite bünyesinde çıkarılan dergilerin uluslararası indekslere girememesi
 • Üniveriste sanayi işbirliğinin istenilen düzeye ulaşmamış olması
 • Öğretim üyelerince gerçekleştirlen proje ve araştırmalardan elde edilen sonuçların ürüne dönüştürülememesi
 • Kurumsallaşmanın istenilen düzeyde olmaması
 • Kurumsal mensubiyetin güçlendirilememiş olması
 • Disiplinlerarası çalışmaların yeterli düzeyde olmaması
 • Akademik ve idari perseonelin gelişen dünya koşullarına adptasyonunun yavaş olması
Fırsatlar Tehditler
 • Hafif raylı sistemin kampüs içine kadar ulaşması
 • Uluslararası işbriliği fırsatlarının artması
 • Ülkemizde Ar-Ge çalışmalarına ayrılan payın artması
 • Gelişen Türkiye'de nitelikli işgücü ihtiyacının artması
 • Samsun iş dünyasının üniversite işbirliğine olan ilgisinin artması
 • Ülkemizde dış kaynaklı sağlık turizminin büyüme eğiliminde olması
 • Hayat boyu eğitime olan talebin artması
 • YÖK'ün uluslararasılaşma politikası
 • Samsun'un coğrafi konumunun sağlık, lojistik ve turizm sektörlerinde ekonomik potansiyele sahip bir çekim merkezi olması
 • Türkiye'nin Ortadoğu ve bazı Afrika ülkeleri için yükseköğrenim açısından cazip olması
 • Mevzuatın sıkı sık değişmesi ve sistematik olmaması
 • Öğrenci kontenjanlarının yüksek tutulması
 • Bölgede sanayi kuruluşu sayısının azlığı
 • Bazı bölümlerin taban puanının düşük olması
 • Üniversite sayısındaki artış sebebiyle bütçeden alınan payın azalması
 • Eğitim sektöründe artan rekabet

Strateji - GZFT (SWOT) Matrisi

GT Stratejileri FZ Stratejileri
 • Ülkemize göçmen ve sığınmacı olarak gelen öğrencilere ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmalı
 • Üniversitenin sanayi ile işbirliği yapacak birimleri desteklenmeli ve projelerle üniversiteye ekonomik katkı sağlanmalı
 • Üniversite şehir işbirliğiyle çevre bilincini artıracak projeler yapmak ve topluma çaver konusunda danışmanlık hizmetleri vermek
 • Eğitim öğretim standartları ulsulararası normlara çıkarılmalı ve personel niteliği artırılmalı
 • Yerel yönetimlerle kamu yararına olabilecek ortak projeler geliştirilmeli
 • Eğitim programlarında eğitim teknolojileri daha yakından takip edilmeli
 • Üniversitenin tüm birimlerini ve hizmetlerini aynı çatı altında toplayacak bir bilgi yönetim sistemi yaklaşımı belirlenmeli
GF Stratejileri TZ Stratejileri
 • Bölümlerde eğitim kalitesi ve dikey büyüme potansiyeli artırılmalı
 • Genç nüfus mesleki eğitime yönlendirilmeli
 • Küçük yatrıımlarla üniversite örnek yeşil bir kampüs haline getirilmeli
 • Kampüsteki bitki örtüsü çeşitlendirilmeli ve doğla ortam korunmalı
 • Toplumsal sorunlara yönelik araştırma, uygulama ve eğitim programları desteklenmeli
 • Sosyal sorumluluk faaliyetlerine yer vererek üniversitenin toplumdaki imajı geliştirilmeli
 • Paydaşlarla iletişimin niteliği artırılmalı