Görev Tanımı

PP4.7.GT.0101, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Kültür Hizmetleri Ofisi Personeli

Kod: GT101

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Birimin kurum içi ve dışı yazışmalarını yapmak.
 • Etkinlik Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek.
 • Öğrenci Toplulukları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • Öğrenci Konseyi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • Kültür Merkezi salonlarının rezervasyonlarını yapmak ve takip etmek.
 • Öğrenci toplulukları için görevlendirilen çalıştırıcıların puantajlarını tutmak.
 • Birim faaliyetleri ile ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak ve raporlamak.
 • Yapılacak etkinlikleri "Etkinlik Takvimine" girmek.
 • Üniversitemiz bünyesinde, Başkanlığın görev alanı ile ilgili olarak yapılan toplu organizasyonlarda görev almak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Spor Hizmetleri Ofisi Personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.