Görev Tanımı

PP4.7.GT.0102, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Spor Salonu Personeli

Kod: GT102

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Spor salonu ve eklentilerinin genel denetim, temizlik ve bakımını yapmak.
 • Salonun spor malzemesi ihtiyacını tespit etmek ve temini için üstlerine bildirmek.
 • Salon rezervasyon takvimini takip etmek.
 • Salon faaliyetleri ile ilgili istatistiki bilgileri tutmak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Garson, yurt personeli, kültür merkezi personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ilkokul mezunu olmak.