Görev Tanımı

PP4.7.GT.0105, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Havuz Operatörü

Kod: GT105

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Havuz suyunun kirlenmemesi için gerekli tedbirleri almak, kirlenen havuz suyunu temizlemek.
 • Havuz suyunun özelliklerini ve parametrelerini, istenilen seviyelerde tutmak için gerekli olan kimyasal uygulamalarını yapmak, kimyasalların insan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri konusunda gerekli tedbirleri almak.
 • Havuzun peryodik bakımını yapmak.
 • Havuzda meydana gelebilecek kazalarda ilkyardım hizmeti yapmak.
 • Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan, rutin analiz ölçüm sürecini koordine etmek, kimyasal ve mikrobiyolojik ölçümlerin belirlenen  aralıklarda olmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak.
 • Güncel kimyasal parametrelerin günlük olarak duyuru panosunda ilanını yapmak.
 • Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezinde yapılacak organizasyonlarda görev almak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Havuz Operatörü

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.
 • Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 6.maddesinde belirtilen Sağlık Müdürlüğü onaylı Havuz Suyu Operatörü Eğitim Sertifikasına/belgesine sahip olmak.