Görev Tanımı

PP4.7.GT.0106, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Antrenör

Kod: GT106

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Olimpik yüzme havuzunda yüzme kurslarına katılan kursiyerlere yüzme eğitimi vermek.
 • Branşı ile ilgili gelişmeleri, akreditasyonları ve seminerleri takip etmek ve uygulamak.
 • İhtiyaç duyulması halinde cankurtaran görevi yapmak.
 • Olimpik yüzme havuzu için belirlenen kuralların uygulanması takip etmek.
 • Havuzda gerekli temizlik ve hijyenin sürdürülebilirliği için alınan tedbirleri uygulamak ve takip etmek.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Cankurtaran Personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.
 • Yüzme antrenörlüğü sertifikasına sahip olmak.