Görev Tanımı

PP4.7.GT.0107, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Cankurtaran Personeli

Kod: GT107

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Olimpik yüzme havuzu için belirlenen kuralların uygulanmasını takip etmek.
 • Olimpik yüzme havuzundan yararlanan kullanıcıların can güvenliği ile ilgili tedbirleri almak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamak.
 • İlk yardım ve kurtarma ekipmanlarının bakım ve onarımını yapmak ve sürekli hazır halde bulundurmak.
 • Branşı ile ilgili gelişmeleri, akreditasyonları ve seminerleri takip etmek ve uygulamak.
 • İhtiyaç duyulması halinde antrenör görevi yapmak.
 • Havuzda gerekli temizlik ve hijyenin sürdürülebilirliği için alınan tedbirleri uygulamak ve takip etmek.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.Görevlerini ve
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Antrenör

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.
 • TSSF Bronz Cankurtaran (Vizeli) ve antrenör belgesine sahip olmak.