Görev Tanımı

PP4.7.GT.0111, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Öğrenci Butiği Personeli

Kod: GT111

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Görevli bulunduğu birimle ilgili her türlü yazışma ve işlemleri yapmak,
 • 2.Görev alanında hizmetin etkili, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • 3.Rektörlük Makamı ile çeşitli kurum/kuruluş ve kişilerden gelen yazıları ilgili makamlarca verilen talimatlar doğrultusunda ve zamanında cevaplandırmak,
 • 4.Yazışmaları “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapmak,
 • 5.Malzeme getiren firmalara ya da kişilere malzeme teslim tutanağı düzenlemek,
 • 6.Gelen malzemeleri depoya kaldırmak ve depo girişini yapmak,
 • 7.Öğrenciye bağış yapılacak malzemenin temizliğini ve uygunluğunu kontrol etmek,
 • 8.Öğrenciye bağış yapılacak malzemenin kayıtlarını tutmak,
 • 9.Birimdeki evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak ve arşivlemek,
 • 10.Öğrenci butiğine bağışlanan malzemelerin öğrencilere teslimini sağlamak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler