Görev Tanımı

PP4.7.GT.0112, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Gündüz Bakımevi Personeli

Kod: GT112

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Gündüz Bakımevinin, oyun parkı ve çevresinin genel temizliğini yapmak.
 • Gündüz Bakımevine gelen ve giden malzeme ve araç-gereci gerekli yerlere taşımak ve yerleştirmek.
 • Çocukların tuvalet ihtiyaçları, uyku ve yemek saatleri ile sosyal faaliyetlerde refakat etmek.
 • Çocukların giyinme ve soyunmalarında onlara yardımcı olmak.
 • Çocukların karşılanması ve velilere teslim edilmesinde refakat etmek.
 • Program ve sosyal faaliyetlerde sınıfları hazırlamak ve sonrasında yeni programlara hazır hale getirmek.
 • Gündüz Bakımevi ile ilgili her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Gündüz Bakımevi Personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ilkokul mezunu olmak.