Görev Tanımı

PP4.7.GT.0113, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Gündüz Bakımevi Sorumlusu

Kod: GT113

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Yıllık eğitim planlamalarını yaparak birim kuruluna sunmak.
 • Gündüz Bakımevi personeli üzerinde genel yönetim ve denetimi yapmak.
 • Aylık yemek menüsünü hazırlamak ve günlük üretimin kontrol ve denetimini yapmak.
 • Gündüz Bakımevinin temizlik ve düzenini, binanın iç ve dış güvenliğini sağlamak ve sivil savunma ile ilgili tedbirleri almak.
 • Eğitim öğretim ve sosyal faaliyetler için gerekli olan ders araçları, malzeme ve materyalin temin edilmesi, korunması ve bakımını sağlamak.
 • Birimle ilgili kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak.
 • Birimle ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak ve raporlamak.
 • Gündüz Bakımevinin aylık gelir tablosunu hazırlamak.
 • Birim çalışanları ile üst yöneticiler arasında bilgi alışverişini sağlamak.
 • Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanları yerine getirmek.  
 • Özel günlerin planlanmasında ve uygulanmasında personeline rehberlik etmek.
 • Ateşli ve bulaşıcı hastalık taşıyan çocukların velisine bilgi vermek ve veli gelene kadar bu çocukları gözetim altında tutmak.
 • Çocuklara verilen günlük yemeklerden alınan numunelerin uygun ortamda 72 saat süre ile saklanmasını sağlamak.
 • Gündüz Bakımevinde çalışan Kısmi Zamanlı Öğrencilerin puantajlarını hazırlamak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerin doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Eğitmen

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programlarından ( Tıp, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile sosyal hizmetler, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, eğitim, ev ekonomisi ve hemşirelik alanlarında en az 4 yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullar) mezun olmak veya öğretim elemanı olmak.