Görev Tanımı

PP4.7.GT.0115, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Gündüz Bakımevi Eğitmen Yardımcısı

Kod: GT115

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Gündüz Bakımevinde eğitimin planlanması, uygulanması ve diğer faaliyetlerde eğitmene yardımcı olmak.
 • Çocukların Gündüz Bakımevindeki her türlü faaliyetlerinde onlara refakat etmek.
 • Çocukların baza ve yatak düzenini sağlamak, kirli nevresimleri değiştirmek.
 • Çocukların tuvalet ve uyku gibi fizyolojik ihtiyaçlarında onlara refakat etmek, gerektiğinde yardımcı olmak.
 • Çocukların el, yüz temizliği ve giysilerin değiştirilmesinde yardımcı olmak.
 • Sınıflarda bulunan her türlü taşınır malzemeyi korumak, hazır halde bulundurmak ve taşınırların çocuklara zarar vermeyecek şekilde montajının yapılmasını sağlamak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Eğitmen Yrd.

Aranan Nitelikler

 • Alanında (çocuk gelişimi vb.) en az ortaöğretim mezunu olmak.
 • Tercihen alanında sertifika ya da iş deneyimine sahip olmak.