Görev Tanımı

PP4.7.GT.0116, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Kimlik ve Otomasyon Ofisi Personeli

Kod: GT116

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Öğrenci ve personel kimliklerinin basım işini yapmak veya yaptırmak.
 • Otomasyon sistemi üzerinde, yemek ücretlerinin unvan gruplarına göre kontrolünü yapmak ve sürekli güncel olmasını sağlamak.
 • Otomasyon sistemi üzerinde para yükleme pos ve KİOS (para yükleme cihazı) cihazlarının çalışıp çalışmadığının kontrolünü yapmak ve takip etmek.
 • Yemekhane turnikelerinin bakım onarımlarını yapmak, daima bakımlı ve çalışır durumda bulunmasını sağlamak.
 • Yemekhane otomasyon sistemi üzerinde gerekli yetkilendirme ve bloke işlemlerini yapmak.
 • Birim faaliyetleri ile ilgili istatistiki bilgileri tutmak ve raporlamak.
 • Birimle ilgili kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak.
 • İhtiyaç halinde otomasyon görevi ve yemek fişi satışı yapmak.
 • Üniversitemiz bünyesinde, Başkanlığın görev alanı ile ilgili olarak yapılan toplu organizasyonlarda görev almak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Kimlik ve Otomasyon Ofisi Personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.