Görev Tanımı

PP4.7.GT.0118, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Otopark Sorumlusu

Kod: GT118

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Otoparkların ve görevli personelin genel denetim ve kontrolünü yapmak.
 • Otopark hizmetleri personelinin çalışma saatlerini düzenlenmek ve vardiya değişikliklerini takip etmek.
 • Otoparkların gelir takibini yapmak.
 • Otoparkların bakım onarımlarını yaptırmak, sürekli kullanılabilir bulunmasını sağlamak.
 • Otopark hizmetleri personeli ile yönetici arasında bilgi alışverişi sağlamak.
 • Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanları yerine getirmek.
 • Birimle ilgili kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak.
 • İstatistiki bilgileri hazırlamak ve raporlamak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: İktisadi İşletme Birimi Sorumlusu

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.