Görev Tanımı

PP4.7.GT.0121, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Sosyal Çalışmacı

Kod: GT121

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Öğrencilerin barınma, beslenme, burs, yardım, kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma vb. gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 • Öğrencilerin sosyal çevrelerinden (üniversiteye uyum, aile, arkadaş) ve ekonomik yoksunluklarından kaynaklanan sorunlarının giderilmesine yönelik danışmanlık hizmeti vermek.
 • Üniversitemize kayıtlanan engelli öğrencileri tespit etmek.
 • Engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını, beklenti ve taleplerini tespit ederek Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kuruluna sunmak.
 • Birimin amacı, işleyişi ve sunulan hizmetleri öğrencilere tanıtmak.
 • Birim faaliyetleri ile ilgili istatistikî bilgileri hazırlamak ve raporlamak.
 • Daire Başkanlığı personeline kurum içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.
 • Bağlı ofislerdeki personelin denetim ve gözetimini yapmak.
 • Kurum içi ve dışı yazışmalar yapmak.
 • Engelli birim temsilciliği görevini yürütmek, kurum içi ve dışı etkinliklerde Ünivesitemizi temsil etmek.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Sosyal hizmetleri birimi yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin Sosyal Hizmet Lisans programlardan mezun olmak.