Görev Tanımı

PP5.4.GT.0122, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Hukuk Müşaviri

Kod: GT122

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Üniversite hizmetlerinin yapılmasında gerekli görülen hukuki konularda Rektör, Rektörlük ve diğer birimlere danışmanlık hizmeti vermek.
 • Hukuk Müşavirliğinden görüş istenen konularda gerekli çalışmaları yapmak ve sonuçları ilgililere bildirmek.
 • Hukuk Müşavirliği personeli ve avukatların çalışmalarını denetlemek, verimli çalışmasını sağlamak.
 • Dava konularına göre avukatlar arasında görev dağılımı yapmak.
 • Hukuk Müşavirliğine havale edilen kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimat gibi düzenlemelerle ilgili çalışmalara katılmak.
 • Hukuk Müşavirliği çalışmalarıyla ilgili Rektör Yardımcısı’na ve Genel Sekreter’e bilgi vermek.
 • Üniversitenin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirler almak.
 • İdari veya adli davalarla ilgili açılan ya da açılacak olan davalara ilişkin ilgili birimlerden bilgi, belge ve görüş talep etmek.
 • Hukuki ihtilaf, sözleşme, protokol vb. durumlarda -yazılı talep hâlinde- ilgili birimlere mütalaa vermek.
 • Üniversitenin taraf olduğu konulara ilişkin sözleşme, protokol metinlerini hazırlamak.
 • Avukatlık Kanunu ile yükümlü olduğu görevleri yerine getirmek.
 • Rektörlükçe verilen, mevzuattan kaynaklanan diğer görevleri yapmak, yaptırmak. 
 • Hukuk Müşavirliğinin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek.
 • Adli ve idari yargıda, icra mercileri ve hakemler nezdinde vekil sıfatıyla Rektörlüğü doğrudan temsil etmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Avukat

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programı (Hukuk Fakültesi) mezunu Olmak.
 • Avukatlık Ruhsatnamesi
 • 10 Yıl Avukatlık Yapmış Olmak