Görev Tanımı

PP5.4.GT.0123, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Avukat

Kod: GT123

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Kurum leh ve aleyhindeki her çeşit davalar ile icra takiplerine, hak ve imtiyazlara, resim ve harçlara müteallik bütün hukuki işlemleri yürütmek, sonuç hakkında Hukuk Müşaviri’ne bilgi vermek.
 • İlgili daire ve şubelerince hazırlanan şartnameler, sözleşmeler, kefaletnameler vs. hakkında hukuki mütalaaları Hukuk Müşaviri’nin istemi hâlinde hazırlamak.
 • Adli ve idari yargı mercilerinden ve noterden kuruma yapılacak tebliğlere cevap hazırlamak veya hukuki gereklerini yapmak.
 • Kanun, tüzük, yönetmelik ve sair mevzuatı incelemek ve değişiklikleri takip etmek, Hukuk Müşaviri’ne bilgi vermek.
 • Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine tevdi edilen dava, icra takibi ile sair takip ve işlerle ilgili hukuki işlem ve idari muameleleri yapmak, Hukuk Müşavirliğinden görüş istenilen hususlarda mütalaa hazırlamak.
 • Kendilerine verilen dava ve takiplere ait evrakın fiziki ortamda ve EBYS üzerinde düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak.
 • Hukuk Müşavirliğinden bir temsilcinin de hazır bulunması istenilen toplantılara Hukuk Müşaviri’nin istemi hâlinde müşavirlik adına katılmak ve hukuki görüş bildirmek.
 • Kurum personeli hakkında düzenlenen ve Rektörlükçe görüş talebi ile havale olunan soruşturma dosya ve raporlarını Hukuk Müşaviri’nin istemi hâlinde incelemek ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 • Hukuk Müşavirliği internet sitesini güncel mevzuata göre büro çalışanlarına hazırlatmak.
 • Evraklarla ilgili muhafaza, devir ve arşiv işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Ceza Kovuşturması gerektiren konuların, Cumhuriyet Başsavcılığına intikaline ilişkin yazıları hazırlamak ve takipsizlik kararı verilmesi hâlinde karara karşı itiraz yoluna başvurmak.
 • Takip ettikleri dava ve icra dosyalarıyla ilgili olarak gerekli yazışmaların yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.
 • Avukatlar herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılırken kendilerine verilmiş bulunan dava ve icra işleriyle diğer konulardaki dosya ve işleri, safahatı ve o günkü durumu açıkça belirten bir yazı ile Hukuk Müşaviri’ne teslim etmek.
 • İzne ayrılmadan önce izinli oldukları tarihe denk gelen duruşma ve süreli işlerle ilgili gerekli tüm tedbirleri almak.
 • Adli ve idari yargıda, icra mercileri ve hakemler nezdinde vekil sıfatıyla Rektörlüğü doğrudan temsil etmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programı (Hukuk Fakültesi) mezunu Olmak.
 • Avukat Ruhsatına sahip olmak