Görev Tanımı

PP5.4.GT.0124, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: HM Hukuk İşleri Ofisi Personeli

Kod: GT124

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Her türlü tebligatı almak.
 • Hukuk müşavirleri ve avukatlarca adli ve idari mercilerde yerine getirilmesi istenen işlerin yapılmasını sağlamak ve sonucu hakkında bilgi vermek.
 • Evraklarla ilgili muhafaza, devir ve arşiv işlemlerinin yapmak.
 • Üniversite leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerini esas defterine, fihrist defterine, bilgisayara işlemek ve arşivlemek; defter ve föylerin elektronik ortamda kayıtlarını tutmak.
 • Hukuk Müşavirliğine gelen her türlü evrakı teslim almak, kaydını yapmak, önceden yapılmış varsa tespit ederek hukuk müşavirine iletmek, havale edilenleri ilgiliye vermek.
 • Hukuk müşaviri ve avukatların talimatıyla dava ve icra dosyalarını kontrol etmek, sonucu bildirmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Hukuk İşleri Ofisi Personeli

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.