Görev Tanımı

PP5.4.GT.0125, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: HM İcra Ofisi Personeli

Kod: GT125

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Hukuk müşaviri ve avukatların talimatı üzerine ara kararların gereğini ve icra işlemlerini yapmak; gerekli masrafları makbuz karşılığında yatırmak ve sonucu hakkında bilgi vermek.
 • Gerektiğinde kayıt, yazı ve sevk işlerine yardım etmek.
 • İcra takiplerini icra esas defterine işlemek, açılan takiplerle ilgili dosya oluşturmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: İcra Ofisi Personeli

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.
 • Tercihe Avukat Bürsounda icra işlemleri ile ilgili iş deneyimine sahip olmak.