Görev Tanımı

PP5.4.GT.0126, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: HM Soruşturma Ofisi Personeli

Kod: GT126

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Üniversitenin bütün bağlı birimlerinde görev yapan tüm personel hakkındaki idari ve adli soruşturma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Bütün bağlı birimlerle ilgili şikâyete konu olmuş ancak soruşturma açılmasına gerek olmayan olaylar hakkındaki incelemelerin yürütülmesini sağlayarak diğer yazışmaları yapmak.
 • Raportör dönüşü inceleme ve soruşturma dosyalarının kaydını yapmak, yazışmalarını yaparak dosyalanmasını sağlamak, işi biten dosyaları arşive kaldırmak.
 • Rektörlüğün açtığı disiplin soruşturmalarının usulü dairesinde yürütülmesini ve evraklarının düzenli olarak tutulmasını temin ve takip etmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Soruşturma Ofisi Personeli

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.