Görev Tanımı

PP4.5.GT.0127, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İMİDB İdari ve Destek Hizmetleri Ofis Sorumlusu

Kod: GT127

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Temizlik hizmetlerinin ve temizlik işçilerinin denetimini yapmak.
 • Temizlik işçilerinin İş güvenliği kurallarına ve belirlenen temizlik programlarına uymalarını sağlamak.
 • Temizlik hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere satınalınması gereken malzemeleri tespit ederek, satın alınacak malzemelerin ihtiyaçlar doğrultusunda miktarlarını ve niteliklerini belirlemek.
 • Rektörlük binası ve idari kısımda uygulanacak temizlik programlarını hazırlamak, binanın aksaklıklarını takip ederek ilgilileri tarafından yapılmalarını sağlamak.
 • Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak, kontrol etmek ve takibini yapmak.
 • Birim çalışanları ile birim yöneticisi arasında bilgi alışverişini sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: İdari ve Destek Hizmetleri Birimi Yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.