Görev Tanımı

PP4.5.GT.0129, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Kod: GT129

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Birimin Yıllık bütçe ödenek tekliflerini kontrol ederek onaylamak.
 • Birim Tahakkuk evraklarını kontrol ederek onaylamak.
 • Birim personelinin izinlerini planlamak.
 • Gelen evrakları ve talepleri ilgili birime sevk etmek.
 • İcra yazıları ile ilgili haciz işlemi başlatmak veya yazısını yazdırmak.
 • Personelin işe giriş ve çıkış bildirimlerini ilgili yerlere bildirilmesini sağlamak.
 • Personelin aylık maaş bordrolarını kontrol ederek onaylamak.
 • Taşınmazların kayıtlarını kontrol etmek.
 • Taşınmazların yıllık kiralama planlamasının yapılmasını sağlamak.
 • Boş lojmanların tahsis ilanının çıkılmasını sağlamak.
 • Satın alınacak mal, hizmet ve sermaye giderleri ile ilgili isteklerini sevk etmek ve alımına karar vermek.
 • Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini kontrol ederek onaylamak.
 • Personel servis güzergâhlarını belirlemek.
 • Görev mahalli dışına görevlendirilenlerin geçici görev yazılarını kontrol etmek.
 • Birimin Stratejik planını hazırlatmak ve kalitesinin artmasını sağlamak.
 • Koruma ve Güvenlik ile ilgili görevlendirmelerin valiliğe bildirilmesini imzaya sevk etmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Diğer Daire Başkanı veya Daire Başkan Yardımcısı.

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak.