Görev Tanımı

PP4.5.GT.0130, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı

Kod: GT130

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Birimin Yıllık bütçe ödenek tekliflerini kontrol etmek.
 • Birim Tahakkuk evraklarını kontrol etmek.
 • Birim personelinin günlük izin isteklerini kontrol etmek.
 • Gelen evrakları ve talepleri ilgili birime sevk etmek.
 • İcra yazıları ile ilgili haciz işlemi başlatmak veya yazısını yazdırmak.
 • Personelin işe giriş ve çıkış bildirimlerini kontrol etmek.
 • Personelin aylık maaş bordrolarını kontrol etmek.
 • Taşınmazların kayıtlarını kontrol etmek.
 • Taşınmazların yıllık kiraya verilme planlamasını yapmak.
 • Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini kontrol etmek.
 • Personel servis güzergâhlarını belirlemek.
 • Görev mahalli dışına görevlendirilenlerin geçici görev yazılarını kontrol etmek.
 • Birimin Stratejik planını hazırlatmak ve kalitesinin artmasını sağlamak.
 • Koruma ve Güvenlik ile ilgili görevlendirmelerin valiliğe bildirilmesini sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Birim Yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.