Görev Tanımı

PP4.5.GT.0131, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Koruma ve Güvenlik İdari Ofis Güvenlik Şefi

Kod: GT131

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Kurum içi ve dışı (Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü vb.) yazışmalar yapmak.
 • Güvenlik Personellerinin yıllık izin, idari izin, fazla çalışma izni ve mesaisini hazırlamak ve Güvenlik Birim Yöneticisinin onayına sunmak.
 • Birimlerin Kurul Kararlarının takibinin yapmak ve cevap verilmesi gereken evrakları Güvenlik Birim Yöneticisinin onayına sunmak.
 • 5188 sayılı yasa ile ilgili yazışmaların takibini yapmak ve hazırlayarak Güvenlik Birim Yöneticisinin onayına sunmak.
 • Birime gelen tüm resmi evraklara cevap yazılarının hazırlanarak Güvenlik Birim Yöneticisinin onayına sunmak.
 • İhtiyaçlarla ilgili gerekli teknik şartnamenin hazırlanarak, onayının alım yapılana kadar takibini yapmak ve sonucunda Güvenlik Birim Yöneticisini bilgilendirmek.
 • Üniversitemiz malında meydana gelen hasarlı Trafik kazaları ile ilgili takibi yapmak.
 • Telsiz tamiri ve arıza takiplerinin yapılarak arıza durumunda tamir onayının alınmasını sağlamak ve Güvenlik Birim Yöneticisini bilgilendirmek.
 • Birim çalışanları ile birim yöneticisi arasında bilgi alışverişini sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: İdari Ofis Sorumlu Yardımcısı

Aranan Nitelikler