Görev Tanımı

PP4.5.GT.0135, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Koruma ve Güvenlik Koordinasyon Ofis Güvenlik Şefi

Kod: GT135

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Güvenlik Personellerinin görev esnasında kılık kıyafet ve davranışlarının denetimini yapmak.
 • Güvenlik Ofis Sorumluları ve Ofis Yardımcılarının Yıllık izin ve İdari izinlerini hazırlamak ve Güvenlik Birim Yöneticisinin onayına sunmak.
 • Öğrenci olaylarının kayıtlarını düzenli olarak tutmak ve ceza alan öğrencileri nizamiyelere bildirerek takibinin yapılmasını sağlamak.       
 • Çevre Orman ve Göletlerin güvenliğinin kontrolünü sağlayarak yapılan çalışmaları takip etmek.
 •  Çelenk konulması gereken etkinliklerin yazışmalarını takip ederek aksaklığa meydan vermeyecek şekilde organize etmek ve konu hakkında Güvenlik Müdürlüğüne bilgi vermek.
 • Yapı İşleri ve Çevre Müdürlüğünü ilgilendiren tutanakları ilgili kişilere ileterek sorunların giderilmesini sağlamak.
 • Mesai haricinde fazla çalışma için binalara giriş çıkış yapan personelin takibini yapmak.
 • Açık kapı, pencere, musluk, ışıklarla ve diğer aksaklıklarla ilgili tutanakları ilgili sorumlulara iletmek ve takip etmek.
 • Kampüse giriş çıkış yapılan malzemelerin takibini yapmak.
 • Nöbet yerlerinin denetlenmesi ve aksaklıkların giderilmesini sağlamak.
 • Üniversitemizdeki tüm etkinlikleri takip etmek ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak.
 • Üniversitemizi gezi amaclı gelen grupların takibini yaparak güvenlik önlemlerini almak.
 • Kampüs içerisinde çeşitli alanlarda kiralama veya tahsis yolu ile yapılan tüm faaliyetleri (stantları) kontrol etmek, izin belgeleri ile arşivlenmesi için dosyalamak.
 • Koruma ve Güvenlik Birim Yöneticisine yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmek.
 • Birim çalışanları ile birim yöneticisi arasında bilgi alışverişini sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: İdari Ofis Sorumlusu

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.
 • Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olmak.