Görev Tanımı

PP4.5.GT.0137, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Başşoför

Kod: GT137

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Göreve gidecek araçların planlamasını yapmak.
 • Araç İşletme Biriminde bulunan araçların günlük bakımlarını kontrol etmek.
 • Göreve gidecek araçların görev kağıtlarını tanzim etmek.
 • Araç Şoförlerinin bildirdiği arızaları bakım onarım ekibine iletmek.
 • Birim çalışanları ile birim yöneticisi arasında bilgi alışverişini sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Araç İşletme Birim Personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.