Görev Tanımı

PP4.5.GT.0138, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ORT-Şoför

Kod: GT138

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Göreve gideceği aracın bakım ve temizliğini yapmak.
 • Kendisine zimmetli veya kullandığı aracın arızasını bildirmek.
 • Taşıt görev emri ile belirlenen araçla göreve gitmek.
 • Araç kullanırken Trafik Kanun ve kurallarına uymak.
 • Servis araçlarını kullanan çalışanlara personel kimliğini sormak.
 • Yaşanan arıza vb. durumları yetkili birim sorumlusuna bildirmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Araç Koordinasyon ofis personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.
 • Kullandığı araca uygun Sürücü Belgesi