Görev Tanımı

PP4.5.GT.0139, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Araç İşletme İdari Ofisi Personeli

Kod: GT139

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Akaryakıt fişlerinin muayene kabulünü yapmak.
 • Kiralık araç fatura işlemlerini yapmak.
 • Şoför yolluk görevlendirmelerini yapmak.
 • Nöbet çizelgelerini yazmak.
 • Daimi işçi yemek ve mesai puantajlarını hazırlamak.
 • Kurum içi ve dışı yazışmalar yapmak.
 • Araç bakım onarım muayene kabul işlemlerini yapmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Araç işletme Birimi Sorumlusu

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.