Görev Tanımı

PP1.3.GT.0141, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ÖİDB Akademik Takvim Ofisi Personeli

Kod: GT141

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Önlisans/Lisans Akademik takvimini düzenlemek, Senatoya sunmak ve uygun görülen takvimi web sayfasında ilan etmek.
 • Genel akademik takvim haricinde (Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner fakülteleri, YDYO, lisansüstü, UZEM Önlisans/lisans ve UZEM Lisansüstü) birimlerden gelen akademik takvimleri kontrol etmek, Senatoya sunmak ve uygun görülen takvimi web sayfasında ilan etmek.
 • Yatay geçiş akademik takvimini hazırlamak, Senatoya sunmak, YÖKSİS'e tanımlamak, YÖK'te ilan edildiğinde ÖİDB web sayfasında ilan etmek.
 • Yaz okulu akademik takvimini düzenlemek, Senatoya sunmak ve uygun görülen takvimi web sayfasında ilan etmek.
 • Uluslararası öğrencilerin akademik takvimini düzenlemek, Senatoya sunmak ve uygun görülen takvimi web sayfasında ilan etmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Kontenjan ofisi personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.