Görev Tanımı

PP1.3.GT.0145, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ÖİDB Farabi Ofisi Personeli

Kod: GT145

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Diğer kurumlar ile protokol hazırlamak, güncellemek, talep edilen anlaşmaları düzenlemek, kurumlara göndermek ve web sayfasını güncel tutmak.
 • YÖK'e giden gelen öğrencilerin ara rapor ve nihai raporlarını göndermek.
 • Aday öğrenci için başvuru ilanı hazırlamak, başvuruları değerlendirerek kazananları ilan etmek ve ilgili kurumlara bildirmek.
 • Gelen/Giden öğrencilere oryantasyon programı planlamak ve bilgilendirmek.
 • Diğer üniversitelere yerleşen öğrencilerin listesini yayınlamak, birimlere bilgi göndermek.
 • Farabi bursu ve dönen öğrencilerin %30 burs ödemeleri için belge kontrolünü yapmak, uygun olanlara ödeme emri hazırlamak ve ödemeleri takip etmek.
 • Yerleştiği halde kayıt yapmayan öğrencileri kurumlarına bildirmek ve feragat mektubu talep etmek.
 • Farabi ile giden öğrencilerimizin transkriptlerinin ilgili birimlerine göndermek, farabi ile gelen öğrencilerin süresi sonunda transkriptlerini ilgili üniversiteye göndermek.
 • Farabi Web sayfasını güncel tutmak.
 • Farabi ile üniversitemize yerleşen öğrencilerin bilgi yönetim sistemine kayıtlarını yapmak, gönderilen ders ekle sil formunda yer alan dersleri öğrencilere atamak ve Farabi süresi sona eren öğrencileri sistem üzerinden ilişiklerini kesmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.  

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Farabi ofisi personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.