Görev Tanımı

PP4.6.GT.0147, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Kütüphane Teknik Hizmetleri Birimi Yöneticisi

Kod: GT147

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Bilgi Yönetim ve Erişim Sistemleri, E-Kütüphane, Bibliyometrik Analiz, Kataloglama ve Sınıflama, Koleksiyon Geliştirme, Otomasyon alanlarındaki hizmetlerin kontrolünü yapmak ve koordine etmek.
 • E-Kaynak isteklerinin yayın alımları bütçesine bağlı olarak Daire Başkanı ile birlikte değerlendirmek.
 • Entegre Kütüphane Otomasyon Sisteminin Merkez Kütüphane ve Birim Kütüphanelerinde verimli bir şekilde kullanımını gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları (eğitim çalışmaları vb) yürütmek, ortaya çıkan sorunların (yazılım üzerindeki mevcut sorunların tespit edilmesi, olası ihtiyaçların alınması, vb.) çözümünde gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Hizmetlerin geliştirilmesi yönünde uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldıracak önerileri Daire Başkanına iletmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Kütüphane Teknik Hizmetlerİ Birimi Ofis Personeli

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin lisans programı Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun olmak.