Görev Tanımı

PP1.3.GT.0149, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ÖİDB Not İşlemleri Ofisi Personeli

Kod: GT149

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Öğrencinin DGS, Yatay Geçiş, İkinci Üniversite, Farabi, Erasmus sebebiyle alıp başarılı olduğu ve birimler tarafından kurul kararı ile bildirilen derslerin intibak notlarını bilgi yönetim sistemine işlemek.
  • Not Bildirim, Not Düzeltme, Tek Ders Not Bildirim, Ek Sınav Not Bildirim formlarını sisteme işlemek.
  • Yabancı Dil muafiyet notlarını sisteme işlemek.
  • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
  • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
  • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
  • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
  • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Not işlemleri personeli

Aranan Nitelikler

  • En az ortaöğretim mezunu olmak.