Görev Tanımı

PP1.3.GT.0151, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ÖİDB Diploma İşlemleri Personeli

Kod: GT151

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Diploma ve diploma ekini hazırlamak ve kontrol etmek.
 • Diploma ve diploma ekinin kayıp veya zayi olması durumunda başvuruya istinaden ikinci nüsha diploma ve diploma ekini hazırlamak.
 • Yandal sertifikalarını hazırlamak.
 • Diploma, Diploma Eklerini ve Yandal Sertifikalarını tutanakla Fakülte/ Yüksekokul/ MYO'na teslim etmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Diploma işlemleri personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.