Görev Tanımı

PP1.3.GT.0152, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ÖİDB Mezun Öğrenci İşlemleri Personeli

Kod: GT152

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Denklik işlemleri ile ilgili yazışma yapmak.
 • Kurum ve Kuruluşlardan gelen diploma ve mezuniyet bilgilerinin teyit etmek.
 • YÖKSİS veri tabanına mezun öğrenci bilgilerini işlemek ve güncellemek.
 • Tıp ve diş hekimliği fakültelerinden mezun olan öğrencilerin diplomalarını sağlık bakanlığına, diğer sağlık programı mezunlarının diplomalarını sağlık il müdürlüklerine tescil için göndermek.
 • Diploma teslim tutanaklarının arşivlemek.
 • Kamu kurumlarından gelen diploma taleplerinin kurumuna gönderilmek üzere ilgili birime yönlendirmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Mezun öğrenci işlemleri personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.