Görev Tanımı

PP1.3.GT.0153, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ÖİDB Burs İşlemleri Ofisi Personeli

Kod: GT153

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • YÖK destek burslusu öğrencilerine ödenek talep formu düzenlemek ve işlemlerin yapılması için ilgili yerlere göndermek.
 • YÖK destek burslusu öğrencilerden kaydı silinen veya kayıt donduran öğrencilerin iade bildirim formuyla birlikte Strateji Daire Başkanlığına ve YÖK'e bildirmek.
 • TEV, KOÇ Vakfı bursuna başvuran öğrencilerin mülakatını planlamak ve yapmak, başarı durumlarını her yıl ilgili kuruluşlara bildirmek.
 • OMÜ Vakfı burslusu öğrencilerin başarı durumu, disiplin cezası veya burs bilgisini ilgili yere göndermek.
 • OMÜ Vakfı bursu için boş kalan kontenjanları birimlere bildirmek, birimler tarafından gönderilen asil ve yedek listeleri kontrol ederek şartı sağlamayan öğrenci sayısı kadar tekrar öğrenci talebinde bulunmak.
 • OMÜ Vakfı bursunu almaya hak kazanan öğrencilerin IBAN bilgileri alınarak listeleri OMÜ Vakfına bildirmek.
 • Özel kuruluşlardan burs alan öğrencilerin disiplin ve başarı durumlarını bildirmek.
 • KYK Bursu kontenjan dağılımının fakülte talebine göre KYK'ya bildirmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: İdari ve Mali İşler Birimi Yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.