Görev Tanımı

PP1.3.GT.0154, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ÖİDB Ders Kayıt İşlemleri Personeli

Kod: GT154

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Birimden gelen yeni açılan program müfredatı, ders değişikliği, yeni ders açılması, dersin kaldırılması tekliflerinin bilgi yönetim sistemine uygunluğunu kontrol ederek raporlamak.
 • Mezuniyet ve bologna süreci için yeterli AKTS ve kredi değerlerinin yönetmeliğe, dönemlik ders dağılımına uygunluğunu kontrol ederek raporlamak ve Müfredat İşlemleri Personeline göndermek.
 • Senatoda onaylanan dersleri kataloğa tanımlamak.
 • Müfredata dersleri eğitim programına göre eklemek.
 • Ders kayıtlanma işlemleri sırasında öğrenci veya danışmanların yaşadığı problemlerde destek hizmeti vermek.
 • Ders Ekle/Sil formu gönderilen öğrencileri sistem üzerinde manuel olarak kayıtlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmektekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Ders kayıtlanma işlemleri personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.