Görev Tanımı

PP1.3.GT.0156, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ÖİDB Bilgi Sistemleri Ofisi Sorumlusu

Kod: GT156

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Bilgi yönetim sistemi üzerinden yazılım sistemi bilgi akışını, destek hizmetlerini, koordinasyonu sağlamak ve sistem üzerinden raporlar almak.
  • YÖKSİS veri alma, gönderme, güncelleme işlemlerini yürütmek, takip etmek ve kontrol etmek.
  • Bilgi yönetim sistemine veri girişi ve güncellemelerin zamanında yapılmasını sağlayarak, kullanıcı rollerinin belirlenmesi ve tanımlanmasını takip etmek.
  • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
  • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
  • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
  • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
  • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Bilgi sistemleri yönetim personeli

Aranan Nitelikler

  • En az ortaöğretim mezunu olmak.