Görev Tanımı

PP1.3.GT.0157, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ÖİDB Bilgi Sistemleri Ofisi Personeli

Kod: GT157

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Yükseköğretim Mekanları Yatırım karar sistemi hakkında toplantılar yapmak ve konu ile ilgili çalışacak personeli bilgilendirmek.
  • MEKSİS veri girişi yapacak olan personeli yetkilendirmek, problemleri  çözmek ve koordinatör üniversite ile iletişimi sağlamak.
  • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
  • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
  • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
  • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
  • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Bilgi Sistemleri Yönetimi Sorumlusu

Aranan Nitelikler

  • En az ortaöğretim mezunu olmak.