Görev Tanımı

PP4.8.GT.0165, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Aluminyum PVC Atölyesi Personeli

Kod: GT165

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Atölye genel çalışma prensipleri doğrultusunda İş sağlığı ve güvenliğine uygun olarak çalışmak.
 • Alüminyum pvc doğrama olarak imalatlar yapmak ve ilgili bakım, onarım ve tamirat işlerini yapmak.
 • Gerekli malzemelerin kullanıma hazır halde olmasını sağlamak ve eksik malzemeleri yönteciye bildirmek.
 • Atölyeye gelen imalat ve onarım isteklerinin zamanında ve istenildiği özelliklerde  yapımını sağlayarak yerlerine monte etmek.
 • Atölyedeki donanım, araç ve gereçlerin düzenli bakımlarını yaparak faal durumda    olmalarını sağlamak.
 • Atölyeye gelen istekleri yerine getirebilmek için ilgili birime giderek ölçülerini almak.
 • Atölyeye gelen imalat ve onarım isteklerinin zamanında ve istenildiği özelliklerde  yapımını sağlayarak yerlerine monte etmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Alüminyum PVC atölyesi personeli veya diğer biri personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ilköğretim mezun olmak